Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69

Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69
Konkurz na místo ředitele/ky MŠ Novosedly | Mateřská škola Novosedly | Mateřská škola Novosedly Superowl

Konkurz na místo ředitele/ky MŠ Novosedly

 K O N K U R Z

Rada obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace sídlo: Novosedly 108, 691 82 Novosedly

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3) strukturovaný profesní životopis, 
4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01. 03. 2020

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do:  07. 02. 2020
Na adresu: Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82

www.novosedly.eu